401(k) Deferral Limits Increased for 2022

The maximum annual elective salary deferral and designated Roth contribution under a 401(k) plan is increased from $19,500 to $20,500.

Catch-up Contributions. 401(k), 403(b), and governmental 457(b) plans permit participants who are age 50 or older by the end of 2022 to make annual catch-up contributions. Catchup contributions are generally not subject to limitations on the maximum annual elective deferral or other plan limits. The maximum catch-up contribution remains unchanged at $6,500.

If you are over age 50, you can contribute a total of $27,000 to your 401(k) in 2022.

BCBS Class Action Settlement

If you had BCBS insurance through Dudek & Bock in 2020 you may have received a notice that looks like the image below. BCBS has settled a class action lawsuit that could result in a payment to you, but only if you file a claim. You are not required to file a claim.

For more information, or to file a claim, see:

BCBS Settlement

Sexual Harassment Training 2021

Every employer in the state of Illinois is required to provide sexual harassment training to all employees, every year. This is a state law. There are NO exceptions. This is mandatory training. The training is online. Union members who complete the training at home will receive one hour of pay. Non-union employees can complete the training during working time. Employees must complete the training by October 31. Any employee who does not have access to a smart phone or computer should notify Human Resources by October 25, and the company will provide access to a computer during the work day, with no extra pay.

Todos los empleadores del estado de Illinois deben brindar capacitación sobre acoso sexual a todos los empleados, todos los años. Esta es una ley estatal. NO hay excepciones. Este es un entrenamiento obligatorio. Los miembros del sindicato que completen la capacitación en casa recibirán una hora de pago, y los empleados no sindicados pueden completar la capacitación durante el horario laboral. Los empleados deben completar la capacitación antes del 31 de octubre. Cualquier empleado que no tenga acceso a un teléfono inteligente o computadora debe notificar a Recursos Humanos antes del 25 de octubre, y la empresa proporcionará acceso a una computadora durante la jornada laboral, sin pago adicional.

Każdy pracodawca w stanie Illinois jest zobowiązany do przeprowadzenia co roku szkolenia dotyczącego molestowania seksualnego dla wszystkich pracowników. To jest prawo stanowe. Nie ma żadnych wyjątków. To jest obowiązkowe szkolenie. Szkolenie jest online. Członkowie związku, którzy ukończą szkolenie w domu, otrzymają jedną godzinę wynagrodzenia. Pracownicy niezwiązkowi mogą ukończyć szkolenie w czasie pracy. Pracownicy muszą ukończyć szkolenie do 31 października. Każdy pracownik, który nie ma dostępu do smartfona lub komputera, powinien powiadomić Wydzial Personalny do 25 października, a firma zapewni dostęp do komputera w ciągu dnia pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Mỗi người sử dụng lao động ở bang Illinois phải cung cấp khóa đào tạo về quấy rối tình dục cho tất cả nhân viên hàng năm. Đây là luật của tiểu bang. KHÔNG có ngoại lệ. Đây là khóa đào tạo bắt buộc. Để tránh lây truyền COVID-19, công ty sẽ không tiến hành đào tạo trong lớp học. Chúng tôi sẽ cung cấp khoá đào tạo trực tuyến. Các nhân viên trực thuộc công đoàn hoàn thành khóa đào tạo tại nhà sẽ nhận được một giờ lương. Nhân viên không thuộc công đoàn có thể hoàn thành khóa đào tạo trong thời gian làm việc. Nhân viên phải hoàn thành khóa đào tạo trước ngày 31 tháng 10. Bất kỳ nhân viên nào không thể truy cập vào vào khoá đào tạo bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính phải thông báo cho Bộ phận Nhân sự trước ngày 25 tháng 10 và công ty sẽ cung cấp quyền truy cập vào máy tính trong ngày làm việc mà không phải trả thêm tiền.

Grand Prizes

If you did not hear, our grand prize winners for the Anniversary celebration were:

Oscar Arellano
Manop Arunrung
Juan Escalante
J. Santos Herrera
Maciej Rychtarczyk

We hope you all enjoyed the week!

Anniversary Celebration Finale on Friday

We hope you have enjoyed our week-long celebration of Dudek & Bock’s 75th anniversary. The Dudek family is sincerely grateful to every employee. On September 17 each employee will receive a token of appreciation. Also, at 2:30, we will have a final drawing for FIVE $500 cash prizes.

Call Now Button